بازطراحی و نوسازی یک خانه 60 ساله و تبدیل آن به یک خانه لوکس مدرن

این خانه که در سال 1953 در لس آنجلس ساخته شده اخیرا مورد بازسازی قرار گرفته است. در ادامه می توانید تصاویر این خانه مدرن اشرافی را ببینید.

renovated-house_110616_01-768x512 renovated-house_110616_02-768x512 renovated-house_110616_03-768x1033 renovated-house_110616_04-768x306 renovated-house_110616_05-768x1624 renovated-house_110616_06-768x512 renovated-house_110616_07-768x512 renovated-house_110616_08a-768x1568 renovated-house_110616_09-768x1152 renovated-house_110616_10-768x512 renovated-house_110616_11-768x512 renovated-house_110616_12-768x1152 renovated-house_110616_13-768x512 renovated-house_110616_14-768x512 renovated-house_110616_16-768x512 renovated-house_110616_17-768x1155 renovated-house_110616_18-768x1152 renovated-house_110616_19-768x1169 renovated-house_110616_20-768x512 renovated-house_110616_21-768x512 renovated-house_110616_22-768x1152 renovated-house_110616_23-768x707 renovated-house_110616_25-768x1123