بشقاب دوستدار محیط زیست

این بشقاب که از برگ های طبیعی درختان تهیه می شود 100 درصد قابل برگشت و تجزیه در طبیعت است.

این بشقاب ایده توسعه یافته آقای پدرام ذوالقدری و همکارشCarolin Fiechter

است که از پرس کردن 3 لایه برگ درخت تولید می شود.

این بشقاب کاملا بهداشتی و ضد آب است.

plant-plate_080616_02-768x432 plant-plate_080616_03-768x434 plant-plate_080616_04-768x432 plant-plate_080616_05-768x1356plant-plate_080616_07 plant-plate_080616_06-768x432 plant-plate_080616_07 plant-plate_080616_09-768x432plant-plate_080616_10