تبدیل یک کوچه به کافی شاپ-کتاب فروشی ، تجربه ای از شهر نیویورک

کوچه های متروک در شهرهای بزرگ معمولاً محلی برای مجرمان یا ریختن زباله هستند و عبور از آنها با ترس و نگرانی ناخوشایندی همراه است .

اخیراً در تجربه ای بدیع یک کوچه متروک واقع بین ساختمان های موجود در محله سوهو نیویورک به یک کافی شاپ-بوتیک کتاب برای اهالی محله تبدیل شده است.

happy-bones_140715_01 happy-bones_140715_02 happy-bones_140715_04 happy-bones_140715_05 happy-bones_140715_08 happy-bones_140715_09 happy-bones_140715_10 happy-bones_140715_11-800x1201 happy-bones_140715_12-800x1200