تصاویر 16 نمونه حیاط خلوت الهام بخش برای طراحی

حیاط خانه محلی برای استراحت، بازی و یا دورهم بودن است و فرقی نمی کند بزرگ باشد یا کوچک. اینکه می توانید بدون ترک خانه با طبیعت زنده تماس داشته باشید بسیار فوق العاده است.

در ادامه تصاویر 16 حیاط خلوت فوق العاده ارائه می شود که می تواند الگوی طراحیهای نو قرار گیرد.

backyard-design_100616_01a-768x1119 backyard-design_100616_02-768x1317 backyard-design_100616_03-768x1276 backyard-design_100616_04-768x498 backyard-design_100616_05-768x512 backyard-design_100616_06-768x1154 backyard-design_100616_07-768x961 backyard-design_100616_08-768x1007 backyard-design_100616_09-768x1118 backyard-design_100616_10-768x512 backyard-design_100616_11-768x513 backyard-design_100616_12-768x1152 backyard-design_100616_13-768x576 backyard-design_100616_14-768x512 backyard-design_100616_15-768x809 backyard-design_100616_16-768x1101