تلفیق جذاب زندگی درون و بیرون ساختمان در طرحهای مدرن معماری

فصل تابستان است و این روزها چند ساعتی زندگی در فضاهای بیرونی ساختمانها مطلوبیت فراوانی دارد. یکی از فرمهایی که در معماری مدرن امروزی به چشم می آید گسترش فضاهای بیرونی ساختمان به درون و تلفیق این فضاهاست.

به عنوان یک نمونه موفق تصاویر یک خانه از بریسبن استرالیا را ملاحظه بفرمایید.

contemporary-architecture_090616_01-768x586 contemporary-architecture_090616_02-768x1015 contemporary-architecture_090616_03-768x1025 contemporary-architecture_090616_04-768x575 contemporary-architecture_090616_05-768x996 contemporary-architecture_090616_06-768x1081 contemporary-architecture_090616_07-768x982 contemporary-architecture_090616_08-768x1077 contemporary-architecture_090616_08a-768x575 contemporary-architecture_090616_09-768x573