مبلمان نوین شهری

یکی از هنرهای مهندسان شهرساز توجه به زیبایی و کارایی مبلمان شهری بطور توامان است. در ادامه تصاویر برخی از نمونه های زیبا از نیمکتهایی که علاوه بر فرم در طراحی آنها به راحتی شهروندان نیز توجه شده می آید.