معماری مدرن و مینیمالیستی یک خانه در توپوگرافی خشن و پرشیب

صاحب زمینی در بلندیهای شرقی شهر لیما در کشور پرو علاقه داشت ساختمانی مدرن مشرف به چشم انداز شهر بسازد اما چالش اصلی طرح ، شیب تند ساختگاه و توپوگرافی خشن آن بود که مهندس معمار این خانه با طرحی مینیمالیستی یک پروژه فوق العاده را به سرانجام رسانده است.

cm_260612_01-940x1410 cm_260612_02-800x752 cm_260612_03-940x597 cm_260612_04-630x987 cm_260612_05-940x1410 cm_260612_06-940x628 cm_260612_07-940x626 cm_260612_08-940x626 cm_260612_09-940x1410 cm_260612_10 cm_260612_11-940x1410 cm_260612_12-940x626 cm_260612_13-940x626 cm_260612_14-940x1058 cm_260612_15-940x1058 cm_260612_17-940x1179 cm_260612_18-940x1179