13 نمونه شگفت انگیز از سقف برجسته

اگر سقف ساختمانتان مسطح و کسل کننده است نگاهی به طرحهای زیر بیاندازید تا شاید تصمیم به تغییری در آن بگیرید.

sculptural-ceilings_130616_01a-768x512 sculptural-ceilings_130616_02-768x607 sculptural-ceilings_130616_03-768x1922 sculptural-ceilings_130616_04-768x1027 sculptural-ceilings_130616_05-768x994 sculptural-ceilings_130616_06-768x1152 sculptural-ceilings_130616_07-768x1154 sculptural-ceilings_130616_08-768x1711 sculptural-ceilings_130616_09-768x1027 sculptural-ceilings_130616_10-768x1035 sculptural-ceilings_130616_11-768x1630 sculptural-ceilings_130616_12-768x1162 sculptural-ceilings_130616_13-768x1551