24 تصویر از هتل Munwood Lakeside چین

قبل از ساخت ، قطعه زمینی بود با یک خانه رعیتی کوچک در دهکده ژیاپنگ (Jiapeng) مشرف به دریاچه ارهالی (Erhai).  در حال حاضر یکی از بهترین هتلهایی است که برای تجربه يک زندگی بومی ارائه سرویس می دهد به عنوان نمونه آموزش ماهیگيری یکی از خدمات ارائه شده است حتی می توانید دستور دهید ماهی که خود گرفته اید را برایتان پخته و سرو کنند.

contemporary-hotel_210516_01-768x456 contemporary-hotel_210516_02-768x417 contemporary-hotel_210516_03-768x512 contemporary-hotel_210516_04-768x512 contemporary-hotel_210516_05-768x512 contemporary-hotel_210516_06-768x512 contemporary-hotel_210516_07-768x512 contemporary-hotel_210516_08-768x512 contemporary-hotel_210516_09-768x512 contemporary-hotel_210516_10-768x457 contemporary-hotel_210516_11-768x477 contemporary-hotel_210516_12-768x512 contemporary-hotel_210516_13-768x427 contemporary-hotel_210516_14-768x512 contemporary-hotel_210516_15-768x512 contemporary-hotel_210516_16-768x488 contemporary-hotel_210516_17-768x493 contemporary-hotel_210516_18-768x512 contemporary-hotel_210516_19-768x1152 contemporary-hotel_210516_20-768x516 contemporary-hotel_210516_21-768x512 contemporary-hotel_210516_22-768x458 contemporary-hotel_210516_23-768x512 contemporary-hotel_210516_24-768x512