پازل

دوشنبه: روز سلولهای خاکستری

دوشنبه: روز سلولهای خاکستری

پاسخ و اعلام برندگان پازل 12 و طرح معمای پازل 13 را در ادامه ببینید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش بود. همانطور که دوستان نیز پاسخ را به درستی ارسال کردند خوابیدن نگهبان شب در سر پست شبانه علت…

دوشنبه: روز سلولهای خاکستری

دوشنبه: روز سلولهای خاکستری

پاسخ و اعلام برنده پازل 9 و طرح معمای پازل 10 را در ادامه ببینید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش بود (معمای هوش؛ سطح ساده) اگر جهت جنوب‌شرق را به جهت شمال تبدیل‌ کنیم، جهت جغرافیایی جنوب به چه…